วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์หน่วยกู้ชีพ อบต.ดงลาน ทะเบียน นข 6440 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลัก เชื่อมระหว่างตำบลดงลานกับตำบลบริบูรณ์ (สายบ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 10 ตำบลดงลาน - บ้านผาน้ำเที่ยง ตำบลบริบูรณ์) และ ถนนหินคลุกสายหลักสู่พื้นที่การเกษตรบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 (สายไร่ นายธนงค์ศักดิ์ กางขุนทด - ไร่นายแสวง พิรักษา) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ (โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ อบต.ดงลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง