วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7 สายป่าแดงและสายไร่นางสาวอภัสนันท์ ดิสพงษ์เขมภัทร์ (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขน 2680 (เข้าตรวจสภาพตามระยะเวลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้าย (โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 300) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร (สายไร่นายบุญจันทร์ ยีรัมย์ เชื่อมกับ ถนนสายน้ำตก) บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบุคคลภายนอกในการราดน้ำวีนัสถนนหินคลุกสายหลักสายหลักเชื่อมระหว่างบ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 - บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักเชื่อมระหว่างตำบลดงลานกับตำบลวังเพิ่ม (ช่วงบ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน - บ้านโนนหว้านไฟ ตำบลวังเพิ่ม) และถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างตำบลบ้านใหม่ (ช่วงบ้านดงลาน หมู่ที่ 9 - สี่แยกวัดป่าอ่างทอง สามัคคีธรรม บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง