วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2567
ซื้อพัดลมเพดานขนาดใหญ่ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านซำจำปาเหนือ หมู่ที่ 6 (ช่วงคุ้มซำใต้ บ้านซำจำปาเหนือ หมู่ทีี่6 ตำบลดงลาน - บ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ 14 ตำบลบริบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านซำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ (ช่วงคุ้มซำใต้ บ้านซำจำปาเหนือ หมู่ทีี่๖ ตำบลดงลาน - บ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบริบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ ประเภทเต็นท์พับอเนกประสงค์สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทาสี) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทาสี) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลกิจกรรมเกมส์ และนันทนาการของเด็กและเยาวชน (โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง