วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2566
จ้างเหมา ขุดตอ ถางป่า พร้อมลงหินคลุก (โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลดงลาน สถานที่ อ่างเก็บน้ำบ้านวังขอนแดงเชื่อมต่อแนวร่องน้ำสาธารณะและน้ำตกคอยนาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาขนส่งหินคลุกและปรับเกรดเกลี่ยเรียบหินคลุก ถนนสายหลักเชื่อมระหว่างตำบลดงลานกับตำบลวังเพิ่ม (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุจราจร (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) อบต.ดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมเทเลานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลดงลาน อกเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อFujitsu fi-7160 scanner (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลัก ขก.ถ.๑๐๐-๐๔ (ชื่อเส้นทาง สายแยกทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.100-02 - บ้านผาน้ำเที่ยง ม.14) ช่วงบ้านซำจำปาเหนือ ม.6 - บ้านผาน้ำเที่ยง ตำบลบริบูรณ์ (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลัก ขก.ถ.100-01 (ชื่อเส้นทาง สายบ้านนาอุดม ม.4 - บ้านวังขอนแดง ม.3) (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักเชื่อมระหว่างตำบลบริบูรณ์ บ้านซำจำปาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าต่วนหน้าเงา-ด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง