วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว) บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 (ซอย 5) (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (ที่แก้ไข) และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีรอยต่อตามยาว บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 สายที่ 1 สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม สายที่ 2 สายข้างวัดปากดงธรรมาราม (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (ที่แก้ไข) และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างห้องสุขา อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำการ อบต.ดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสต์หรือการแพทย์ (เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน) (ชุดถังออกซิเจน , เครื่องวัดความดันดิจิตอล , เปลสนามพร้อมที่ประคองศรีษะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางธนพร เสเล) (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (ที่แก้ไข) และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 (สายซอย 6 ข้างสนามกีฬากลาง อบต.ดงลาน) (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.1-01 (ที่แก้ไข) และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน 12 ประตู ระบบพวงมาลัย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายสุรชาตภณ ทิศกระโทก) (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทถ - 7 - 201 แผ่นที่ 94 และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านซำจำปา หมู่ที่ 2 (สายไร่นายคำพัน รัตนโสภา - ไร่นายบัวลา จำปา , สายฐานบั้งไฟ - ลำห้วยซำจำปา และสายคุ้มโหล - ลำห้วยหาด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเขาสัพยา หมู่ที่ 11 (ช่วงนา นายพินิจจัย สมภาณ - สำนักสงฆ์วัดถ้ำแก้ว , ช่วงคุมนางพิศมัย จันปุย - ถนนสายฐานบั้งไฟ) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง