วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2566
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7 (สายไร่นายอนันต์ รื่นภูเขียว - ไร่นานสันต์ สีโว) และ (สายไร่นางทศพร แต้มตอ - ไร่นายอนันต์ วิแสง) (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
จ้างวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านซำจำปาเหนือ หมู่ที่ 6 (ช่วงห่อถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน ถึง คุ้มซำใต้) (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานที่ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ดงลาน ทั้ง 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้อน้ำยาพ่นยุง , ทรายที่มีฟอส (โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อ ประจำปี พ.ศ. 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อบต.ดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมคันคูฝายกั้นน้ำห้วยเขาน้อย บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขน 2680 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ทั้ง 4 แห่ง (ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2566) จำนวน 66 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ทั้ง 4 แห่ง (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2566) จำนวน 55 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง