วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 (ช่วงบ้านนางพิกุล ชุมตะคู่ ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ชมภูศรี) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4(สายไร่นายเกิน - ไร่นางบุญตัน หันตุลา,สายไร่สายเสถียร จอดนอก - ไร่นางศุจี มาวาลย์ , สายไร่นายอนงค์ กันหาเรียง) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านซำจำปา หมู่ที่ 2 (สายห้วยหาด - ไร่นายมั่ง ทับสีแก้ว และเขตป่าตำบลนาหนองทุ่ม) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.100-01 บ้านนาอุดม หมู่ 4 - บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยการปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิมบ้านซำขาม หมู่ที่ 8 (ซอย 8) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 (สายไร่นายสมสี มุงคุณ - ไร่นายประเทือง ตั้งถิ่น) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๗๐๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 9706 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง