วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงและติดตั้งระบบสูบจ่ายน้ำประปาบาดาล พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลแบบเปิด บ้านซำจำปาเหนือ หมู่ที่ 6 (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหาดทรายทอง หมู่ 10 (สายไร่นางอุดร ผุยคำ - ไร่นายมั่งมี ทับสีแก้ว , สายไร่นายยุทธ ก้านภูเขียว - วัดถ้ำผายวง) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าสาธารณะในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7 (สายไร่นายภัก ภักดี - ป่าไผ่ , สายไร่นายรัก ภักดี - ป่าสักใต้โรงโม่หินดงลานศิลา) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงระบบท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 (ทั้งหมู่บ้าน) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก (แบบมีรอยต่อตามยาว) บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 เชื่อมกับ บ้านอ่างทอง 1 หมู่ 7
17  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 (สายบ้านนางทองหลาง แสนบุญ , สายไร่นางทองปาน และ สายไร่นายสมสี มุงคุณ) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงพร้อมติดตั้งระบบสูบจ่ายน้ำแบบจมใต้น้ำขนาด 2 แรงม้า และวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลน และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเขาสัพยา หมู่ที่ 11 (สายไร่นายเรืองยศ คำมา - ไร่นางสวง , สายไร่นายบุญมี ดีเทียว , สายไร่นายคำนิล ลาพาพันธ์) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง