วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าสาธารณะในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.100-02 (ช่วงศาลาประชาคมบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 - สระบัว หมู่ที่ 2) (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.100-02 (ช่วงแยก ทช.ขก.3060 - ศาลาประชาคมบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3) (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับจัดทำชั้นวางสิ่งของ เพื่อเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อหนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง