วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนสายหลัก รหัสสายทาง ขก.ถ.100-02 (ช่วงแยกถนนทางหลวงชนบท ทช.3060 - บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3) บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนสายหลัก รหัสสายทาง ขก.ถ.100-02 (ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง - ศาลาประชาคมบ้านวังขอนแดง) บ้านซำขาม หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกและถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
จ้างปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ สำหรับใช้เป็นห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก (แบบมีรอยต่อตามยาว) บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 เชื่อมกับ บ้านอ่างทอง 1 หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลัก (แบบมีรอยต่อตามยาว) บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 เชื่อมกับ บ้านอ่างทอง 1 หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในและด้านหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 100-03 ชื่อเส้นทางสายบ้านนาอุดม ม4 - บ้านอ่างทอง ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง