องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

 


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและศึกษาดูงาน


          องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและศึกษาดูงาน  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ด้านต่างๆ และนำความรู้จากการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมาพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานตนเอง  ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2567  ณ อบต.บ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

2024-05-31
2024-04-10
2024-04-08
2024-03-27
2024-03-14
2024-02-12
2024-02-06
2024-01-15
2023-12-13
2023-12-07