องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

  ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามป...[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ...[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและศึกษางานนอกสถานที่[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 10]
 
  ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ...[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 13]
 
  รับแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์ม "traffy...[วันที่ 2023-01-11][ผู้อ่าน 6]
 
  การดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อเข้ารับการบ...[วันที่ 2023-01-11][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประ...[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ดงลานเกมส์"ครั้งที...[วันที่ 2022-11-17][ผู้อ่าน 40]
 
  ท่านไสว โสภาชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน พ...[วันที่ 2022-09-01][ผู้อ่าน 21]
 
  ท่านไสว โสภาชัย (นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน) เข...[วันที่ 2022-08-29][ผู้อ่าน 10]
 

หน้า 1|2