องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ 2567


           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ 2567 อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาศักยภาบของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง  สร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ อารมณ์  ยอมรับฟังความคิดของผู้อื่นสามรถทำงานเป็นทีมได้และมีความสามัคคีในองค์กร  ระหว่างวันที่ 3 - 5  เมษายน พ.ศ. 2567  ณ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก

2024-05-31
2024-04-10
2024-04-08
2024-03-27
2024-03-14
2024-02-12
2024-02-06
2024-01-15
2023-12-13
2023-12-07