องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

 


โครงการอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


                เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  ได้จัดโครงการอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ณ อาคารอเนคประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟู สมรรถภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน ลดภาวะการณ์เกิดโรคซึมเศร้าในวัยผู้สูงอายุ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะพูดคุย ได้มีการช่วยเหลือซึงกันและกัน  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือผู้สุงอายุในเขตตำบลดงลาน จำนวน 500 คน  โดยในวันนั้นมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น แนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุ กจกรรมสันทนาการ การออกกำลังกายอย่างไรให้ได้ประโยชน์และเหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ  กิจกรรมการแสดงศิลปะ สัฒนธรรมพื้นบ้าน หารมีส่วนและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรม

 

2024-05-31
2024-04-10
2024-04-08
2024-03-27
2024-03-14
2024-02-12
2024-02-06
2024-01-15
2023-12-13
2023-12-07