องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ดงลานเกมส์ ครั้งที่ 23 และโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ยุวชนเกมส์ ครั้งที่ 4"


1.เพื่อการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

2. เพื่อการส่งเสริมทักษะทางการกีฬา

3. การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ และการพัมนาเพื่อยกระดับการกีฬา

4. การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ และส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น

5. การส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่น

2024-05-31
2024-04-10
2024-04-08
2024-03-27
2024-03-14
2024-02-12
2024-02-06
2024-01-15
2023-12-13
2023-12-07