องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

 


บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข


คณะสงฆ์ตำบลดงลาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างทอง โรงพยาบาลส่งเสริมบ้านซำจำปา สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลดงลาน ภาคีเครือข่ายชุมชนตำบลดงลาน ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เรียกว่า "ภาคีเครือข่าย" ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 3-5-7-9 คือ 3 พันธกิจ 5ส 7 ขั้นตอน 9 พื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง สืบไป

2024-05-31
2024-04-10
2024-04-08
2024-03-27
2024-03-14
2024-02-12
2024-02-06
2024-01-15
2023-12-13
2023-12-07