องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ


นายประวิ ยานกาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.
086-4945138

-ว่าง-

    รองปลัด อบต.นายประวิ ยานกาย นายคลังเพชร ไชยคำ นางศุภาวรรณ สมสะอาด
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง