องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายประวิ ยานกาย
รักษาการแทนปลัด อบต.
โทร 086-4945138- นายคลังเพชร ไชยคำ นางศุภาวรรณ สมสะอาด
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร
โทร
โทร-

-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร

โทร