องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

กองช่าง

นายคลังเพชร ไชยคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง 

- -

นายช่างไฟฟ้า นายช่างโยธา
-
นางสาวอุลัยพร ศรีภูทอง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
   
นางสาวขวัญนภา  หอมโสภา

นางสาวขวัญนภา  หอมโสภา  
ปฏิบัติงานธุรการกองช่าง