องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

นางศุภาวรรณ สมสะอาด
ผู้อำนวยการกองคลัง

การเงิน
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้นายจีระเปรม ลุนพุฒ ว่าง
นางสาวปรารถนา สมสะอาด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวเจษฎารา เลิศวรพงศ์ศักดิ์ นางสาวกาญจนา เพียรงาน นางสาววรรณภา เปรมประยูร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้