องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 
กองคลัง

นางศุภาวรรณ สมสะอาด
ผู้อำนวยการกองคลัง

การเงิน
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้นายจีระเปรม ลุนพุฒ นางสาวกาญจนา เพียรงาน
นางสาววรรณภา เปรมประยูร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวเจษฎารา เลิศวรพงศ์ศักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี