องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 
สำนักปลัด


-
หัวหน้าสำนักปลัด
- -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกร- -
นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานธุรการ