องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด


นายประวิ ยานกาย
หัวหน้าสำนักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป


นางสาวพิศมัย สุระคาย นางสาวสุภาวดี บรรณวงษา
ร.อ.วิรศักดิ์ ปัจจัยโคถา
นักทรัพยากรบุคคล   นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ

นายวุฒิชัย พวกภูเขียว    นางบังอร  กอผจญ นายชัชวาลย์ สุขแสน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวทรรศชนก พิมพ์เนาว์
 นางสาวขวัญนภา หอมโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติงานธุรการกองช่าง


นายสมบัติ ส่วยหาร นายนิคม บุตดี นางสาววาสนา บรรดาศักดิ์
ภารโรง พนักงานขับรถยนต์ คนงานงานนโยบายและแผนว่าง  

นายอดิศักดิ์ ภูมิคอนสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนนายชัยนาท คูหา

ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนายสิปปภาส ภูรินทร์
นางจุฬาลักษณ์ พวกภูเขียว นางสาวพรพรรณ ลาพาพันธ์
นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ครู


นางพรพรรณ ลุนพุฒ นางสาววราภรณ์ เหลือล้น นางสาวอริสรา ตั้งถิ่น
ครู
ครู
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกนกลักษณ์  สมวงษ์
นางสาวรัชนีภรณ์ ภูหลาบ นางสุกัญญา ชมชัยรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก


 นางสาวจินตนา เจียมภูเขียว นางสาวยุภาวรรณ บึ้งเวียง นางสาวรสสุคนธ์ เวียงสีมา
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเพ็ญประภา จำปาทัศน์
นางสาวกมลลักษณ์ รัตนวัน
ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก
ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กงานกฎหมายและคดี
ว่าง 

นิติกรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุทธิพงษ์ แสนคำ

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  นายวัชรพงษ์  ชื่นชม
นายอนุวัตร บับภาวะตา   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานดับเพลิง


นายบุญทิ้ง พวงภู่ 
นายอดิศร อุตสาหะกุล  นายศิริศักดิ์ แสนโคตร
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์

 นายทองใบ  แก้วคำ
นายปรีชา ทนทาน นายกิตติพงษ์ ชื่นชม
อาสากู้ชีพ อาสากู้ชีพ อาสากู้ชีพ


  นายเสถียร จอดนอก นายพลวัฒน์ สมนาม นายบรรจบ ทิมภู
อาสากู้ชีพ อาสากู้ชีพ อาสากู้ชีพ
 
นายวิทยา พรมพลเมือง

นายทวี ศรีโยธะ
อาสากู้ชีพ
อาสากู้ชีพ อาสากู้ชีพ