องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น:www.donglan.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายไสว โสภาชัย
นายกองร์คการบริหารส่วนตำบล
โทร 087-9505065นายสมพงษ์ ราชบรรเทา

นายวีรศักดิ์ เศษสูงเนิน
รองนายกองร์คการบริหารส่วนตำบล
รองนายกองร์คการบริหารส่วนตำบล
โทร 098-6571319

โทร 063-9240390

นายประเทือง ตั้งถิ่น
เลขานุการนายกองร์คการบริหารส่วนตำบล
โทร 088-3366826