ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี2566

  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและศึกษางานนอกสถานที่