โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

  รับแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์ม "traffy fondue"

  การดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู

  โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565