วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง ธันวาคม 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน (รายละเอียดตามปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านซำขาม หมู่ที่ 8 (ช่วงบ้านนางเฉลิม สิงห์จันทร์ - ไร่นางชูชีพ ตั้งถิ่น) (รายละเอียดตามแผนทีโครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายหลักสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7 ตำบลดงลาน (สายไร่คุณอ๊อด - ไร่นายสุรชาตภณ ทิศกระโทก) (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อน้ำวีนัส เพื่อใช้ราดผิวจราจรถนนหินคลุกสายหลักภายในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก (แบบมีรอยต่อตามยาว) (ช่วงที่ 4) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,330 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 7,980 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบสองข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคันทางและผิวจราจรถนนหินคลุกสายหลักเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน/ตำบล (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างรื้อถอนหอถังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านซำจำปาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1) บ้านซำขาม หมู่ที่ 8 และซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสี่แยกศาลาประชาคมบ้านวังขอนแดง) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง