วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านซำจำปา หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านซำจำปา หมู่ที่ 2 (สายฐานบั้งไฟและสายห้วยหาด) (รายละเอียดตามปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนสู่พื้นที่สายเกษตร บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายจอง ปั้นนิล ถึงไร่ นายสมัย โสดาดี) (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอ่างทอง ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ทั้ง 4 แห่ง (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ทั้ง 4 แห่ง (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2565
จ้างจัดทำเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง