วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ทั้ง 4 แห่ง (ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2566) จำนวน 66 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ทั้ง 4 แห่ง (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2566) จำนวน 55 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านซำขาม หมู่ที่ 8 (สายสามแยกบ้านนางเฉลิม สิงห์จันทร์ - บ้านนางชูชีพ ตั้งถิ่น) (รายยละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (ที่แก้ไข) และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านดงลาน หมู่ที่ 9 (สายซอย 1 เริ่มจากบ้านนางทองใบ น้อยศรี) (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.1-01 (ที่แก้ไข) และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว) บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 10 (ถนนสายหลักบ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 10 เชื่อมกับ บ้านซำจำปาเหนือ หมู่ที่ 6) (รายยละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (ที่แก้ไข) และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงและติดตั้งระบบสูบจ่ายน้ำประปาบาดาล พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.1-01 (ที่แก้ไข) และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) บ้านนาอุดม หมู่ที่ 4 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7 (สายบ้านนายยอดฟ้า แสงสว่าง - บ้านนายไทย ผิวอ่อน) (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (ที่แก้ไข) และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง