องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 31 ก.ค. 2564
นายวิเชียร ไชยดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายคำเปลื้อน น้อยแพง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายณัฐโรจน์ แก้วมาลา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางทองดา ศรีภูทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายมานพ สีดาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายวีระศักดิ์ เศษสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายสมัย ทับทิมหิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายนิมิตร แสงเนตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
นายสายชน เต่าแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
นายปัญญา เอกรักษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายสมควร กุลบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายเมธี ก้อนทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
นายสิทธิพงศ์ เชื้อพราหมณ์แพร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
นายวิศิษฐ์ สมสี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายสมศักดิ์ ป้อมภูเขียว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายสนั่น ธรรมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
นายธีระชัย สาสีทา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายจำนงค์ อินทร์แปลง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
นายสำเนาว์ พันแสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11