องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 19 ม.ค. 2565
นายคลังเพชร ไชยคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางทรรชนก พิมเนาว์
ปฏิบัติงานธุรการกองช่าง
นายชาญณรงค์ หลวงชัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวอุลัยพร ศรีภูทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายจักรกฤษณ์ เพิ่มศรี
นายช่างไฟฟ้า