องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 19 เม.ย. 2564
นางศุภาวรรณ สมสะอาด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววรรณภา เปรมประยูร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุพัตรา สีชาดา
ปฏิบัติงานบัญชี
นายจิระเปรม ลุนพุฒ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี