องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 28 พ.ค 2563
นายณัฐโรจน์ แก้วมาลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางบังอร กอผจญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิศมัย สุระคาย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวมนอุษา อินทรบัวบุญ
นิติกร
นางสาวศุรีพร พระนคร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายชัชวาลย์ สุขแสน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายชัยนาท คูหา
นักพัฒนาชุมชน
นายมังกร ไกยแสง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวุฒิชัย พวกภูเขียว
ผู้ช่วยบุคลากร
นายสนธยา มุกดาหาร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสหัส แสนภูเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอดิศร มีหอม
นักจัดการงานทั่วไป
นายอดิศักดิ์ ภูมิคอนสาน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน