องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 27 มิ.ย. 2565
นายณัฐโรจน์ แก้วมาลา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประวิ ยานกาย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางศุภาวรรณ สมสะอาด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายคลังเพชร ไชยคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง