องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 14 ก.ค. 2563
22 มิ.ย. 2563 16:00:47
เปิดอ่าน 41 ครั้ง
              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้วพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำปหน่งประเภทวิชาการ  ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ระหว่างวันที่ 2 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ในวันเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
 
              บัดนี้  การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  อาศัยอำนวจตามข้อ 107 แห่งประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558  จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก  ดังต่อไปนี้
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ (((>>>คลิ๊ก<<<)))