องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 14 ก.ค. 2563
22 มิ.ย. 2563 15:17:18
เปิดอ่าน 34 ครั้ง
                  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  ได้ดำเนินการสมัครพนักงานส่วนตำบลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นวิชาการ  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป  ตั้งอต่วันที่ 2 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น
 
                  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 89 และข้อ 94 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน ำ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกดังนี้

                 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 05-3-01-3101-001
ลำดับที่ 1  นางสาวอรทัย  หอมจู  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  เลขประจำตัวสอบ 001

รายละเอียดสามารถดาว์โหลด (((>>>คลิ๊ก<<<)))