องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 29 พ.ค 2563
14 พ.ค 2563 10:18:16
เปิดอ่าน 34 ครั้ง
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้
1. ตำแหน่ง นักจัดกาารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธสอบ
    - เป็นพนักงานส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
    - มีคุณวุฒิการศึกาาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตามที่ ก.อบต. กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร ตามเอกสารหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศนี้
    - ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งบุคคงเป็นพนักงานส่วนตำบลในตำบลในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ (ไม่ต่ำกว่า 15,060 บาท)
       
       ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โทร. 080-013-5552
รายละเอียด ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม ((((>>>ดาว์โหลด<<<))))