องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 30 ก.ย. 2563
23 ม.ค. 2563 13:55:22
เปิดอ่าน 159 ครั้ง
โครงการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปีงบประมาณ 2563

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  ได้ดำเนินจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง ประจำปี พ.ศ. 2563  ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกสาวนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  และเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ