องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 2 ต.ค. 2565
28 มี.ค. 2565 12:08:35
เปิดอ่าน 89 ครั้ง
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
                    เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายไสว  โสภาชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน โดยได้มอบนโยบายการทำงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารแลบุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน โดยมีสาระสำคัญ คือ
1. การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
4. การปรับปรุง ทบทวนโครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน
5. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
6. การมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA 2022
7. ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
8. สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลานให้บริการต่อประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ


            มีผู้เข้าร่วมประชุม เป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จำนวน 45 คน ในการนี้ นายไสว  โสภาชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะช่วยยกระดับให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานพัฒนาผลการประเมิน ITA มีการบริหารจัดการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสดียิ่งขึ้น