องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 2 ต.ค. 2565
8 มี.ค. 2565 11:47:30
เปิดอ่าน 122 ครั้ง
                         วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  องค์การบริหารส่นตำบลดงลานได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล  ของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 /2565ประจำปีงบประมาณ 2565

             เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗  ลงวันที่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ที่ ขก 72301/314 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564  และหนังสืออำเภอสีชมพู ที่ ขก 0023.28/2751  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  สหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล  เพื่อที่บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มาประชุมร่วมกัน  เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบลวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 

ภาพการดำเนินการประชุมประชาคมระดับตำบล