องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 22 พ.ค 2565
17 พ.ย. 2564 13:45:33
เปิดอ่าน 124 ครั้ง
        ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 – เดือน พฤศจิกายน 2564 และเดือน มกราคม 2565 – เดือน กันยายน 2565  ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
      
1. มีภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ตามทะเบียนบ้านแต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
      
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้

     1
. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
     2. บัตรประจำตัวประชาชน
     3. สมุดบัญชีธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ