องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 2 ต.ค. 2565
16 เม.ย. 2564 11:32:20
เปิดอ่าน 245 ครั้ง
 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ดงลานเกมส์ ครั้งที่ 20"  และโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ยุวยนเกมส์ ครั้งที่ 1"

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  ตำบลดงลาน  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวตำบลดงลาน  ได้ดำเนินการจัดครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ดงลานเกมส์ ครั้งที่ 21และโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ยุวยนเกมส์ ครั้งที่ 2ระหว่างวันที่ 10 -13 พฤศจิกายน 2563  ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ตำบลดงลาน  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อประสานความร่วมมือ ร่วมใจ ผนึกกำลังราษฎร์-รัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดโดยกีฬาเป็นสื่อกลาง  ส่งเสริมความสามัคคี ความเข้มแข็งในชุมชน และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้คนในชุมชน  ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปภายในตำบลดงลาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวตำบลดงลานและพื้นที่ใกล้เคียง   เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   ใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใส่ใจสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด