องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 19 เม.ย. 2564
5 เม.ย. 2564 10:18:17
เปิดอ่าน 15 ครั้ง
 ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) อบต.ดงลาน ประจำปี 2564
ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงลานจึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนท่านร่วมตอบแบบสอบถามในระบบ ITAS เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินงาน ตาม Link หรือ QRcode นี้
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT
1.
https://itas.nacc.go.th/go/eit/2sce5n
2. หรือแสกน QRcode


ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT
1.
https://itas.nacc.go.th/go/iit/2sce5n
2.หรือแสกน QRcode