องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 15 ส.ค. 2563
2 ก.ค. 2563 15:40:56
เปิดอ่าน 52 ครั้ง
           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  ได้ดำเนินจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563  ในวันที่  2  กรกฎาคม  2563  ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ กระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากร อบต.ดงลานประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญวันเข้าพรรษาและการงดดื่มสุรา  เพื่อให้บุคลากร  อบต.ดงลาน  ประชาชนและเยาวชน  ได้ทำความดีและเพื่อถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว      เพื่อปลูกจิตสำนึกและเชิญชวนให้มีการปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา  และเพื่อสร้างผู้นำและต้นแบบของชุมชนในการรณรงค์กิจกรรมเลิกเหล้าเข้าพรรษา