องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 14 ก.ค. 2563
22 มิ.ย. 2563 17:56:49
เปิดอ่าน 75 ครั้ง
            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  ประจำปีงบปนะมาณ 2563  ในตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา  ปผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าพนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และพนักงานดับเพลิง  ระหว่างวันที่ 10 - 19 มิภุนายน  พ.ศ. 2563  ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน  

            บัดนี้  การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)  จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา  สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก  ดังต่อไปนี้  
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี้ (((>>>คลิ๊ก<<<))) 

หมายเหตุ  ในวันที่สอบคัดเลือกให้ใส่หน้ากากอนามัยมาด้วย