องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 14 ก.ค. 2563
22 มิ.ย. 2563 17:56:03
เปิดอ่าน 84 ครั้ง
      ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานดำเพลิง ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547
(แก้ไขเพิ่มเติม)จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหรส่วนตำบลดงลาน ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดาว์โหลด (((>>>คลิ๊ก<<<)))