องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 27 มิ.ย. 2565

ข้อมูลหมู่บ้าน

เขตการปกครอง  

เนื้อที่  ตำบลดงลาน มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 22,866 ไร่ หรือ 37 ตารางกิโลเมตร เป็นตำบลค่อนข้างใหญ่ โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้
  หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน   เนื้อที่
1 บ้านอ่างทอง 3,045
2 บ้านซำจำปา 5,858
3 บ้านวังขอนแดง 2,107
4 บ้านนาอุดม 5,070
5 บ้านหนองหญ้าปล้อง 5,000
6 บ้านซำจำปาเหนือ 2,068
7 บ้านอ่างทอง 1 1,776
8 บ้านซำขาม 1,028
9 บ้านดงลาน 1,620
10 บ้านหาดทรายทอง 4,375
11 บ้านเขาสัพยา 2,163
รวม 11 หมู่บ้าน 28,878