องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 27 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ผลกการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การนำกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรืออาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
"วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู้หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลองขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอง
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (5 บทความ)
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพดีวิธีใหม่ โดยใช้หลักสูตร 7 สัปดาห์ สุขภาพดี หุ่นดี ที่บ้าน
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566