องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 19 ม.ค. 2565
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (5 บทความ)
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพดีวิธีใหม่ โดยใช้หลักสูตร 7 สัปดาห์ สุขภาพดี หุ่นดี ที่บ้าน
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์ Line Offical Teen Club
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
ประกาสภาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดต่อ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) อบต.ดงลาน
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) บ้านซำขาม หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอ