องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 1 มี.ค. 2564
โครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
โครงการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ดงลานเกมส์ ครั้งที่ 20" และโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ยุวยนเกมส์ ครั้งที่ 1"
โครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการส่งเสริมและประเมินพัฒนาการเด็กตามวัย ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ ถังดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กรและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
โครงการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
โครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มศักยภาพ คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ2562
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร (บัณฑิตน้อย) ประจำปี พ.ศ. 2562