องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน | 2 ต.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกาศใช้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ประจำปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพัน การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงที่ออกตามในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) บ้านซำขาม หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
สรุปรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านซำขาม หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) บ้านซำขาม หมู่ที่ 8 ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ยาว 1,088.00 เมตร บ้านเขาสัพยา หมู่ที่ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร โดยทำการเสริมผิวจราจรด้วยหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ บ้านซำจำปาเหนือ หมู่ที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร บ้านซำขาม หมู่ที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอ่างทอง 1 หมู่ที่ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1

กิจกรรม

โครงการบูรณาการระหว่างสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน จัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หั
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
กิจกรรมประชุมประจำเดือนผู้บริหารและบุคลากร
ประชุมประชาคมระดับตำบล
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ดงลานเกมส์ ครั้งที่ 21" และโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ยุวยนเกมส์ ครั้งที่ 2"
กิจกรรมวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า

เว็บบอร์ด

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมฯ

ลิงค์หน่วยงาน